Khai thác khoáng sản

Ðây là một lĩnh vực mới mà Tập đoàn định hướng đầu tư và phát triển trong tương lai,